Monday, May 3, 2010

ျမန္မာျပည္သူနဲ႕ အလုပ္သမားမ်ားေန႕ အသိတရားမ်ား

ကြန္းခ်မ္း

အလုပ္သမားတို႕ရဲ႕ စည္းလုံးညီညြတ္မႈနဲ႕ မိမိတို႕ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး ေတာင္ဆိုတတ္မႈေတြအတြက္ အလုပ္သမားေန႕မွ မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေန႕ က်ေရာက္တဲ့အခါတိုင္း ကမာၻအရပ္ရပ္ကႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္သမားထုေတြစုေဝးၿပီး ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးအပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးရ႐ွိမႈ အပါအဝင္ ထိုက္တန္ေသာလုပ္အားခ ရ႐ွိေရး၊ ခံစားခြင့္နဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္လုံျခံဳမႈအာမခံမ်ားစြာအတြက္ ဆႏၵျပပြဲေတြ၊ စုရုံးခ်ီတက္ပြဲေတြ၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ စု႐ုံးလုပ္ေဆာင္တဲ့ ေန႕လည္းျဖစ္ပါတယ္။ သည္လို ကိုယ့္လုပ္ငန္းခြင္ ကိုယ့္လုပ္အားအခြင့္အေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားေတြအတြက္ေတာ့ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုမႈေတြမျပဳႏိုင္တဲ့အျပင္ ရွိသင့္တဲ့ အေျခခံအခြင့္အေရးကိုေတာင္ဆံုး႐ႈံးေနရေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕မွ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

လူတိုင္းက အလုပ္သမားဘဝကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကရၿပီး လုပ္ကိုင္ၾကရတဲ့ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္၊ ဌာနေတြသာ ကြဲျပားပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ဆုံး႐ႈံးလာတဲ့အခါ နစ္နာမႈေတြက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျမင့္မားႏုိင္ပါတယ္။ ထိုက္တန္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႕အၾကဳံနဲ႕ လုပ္အားခမရ႐ွိျခင္း၊ ေပးအပ္ေသာလစာနဲ႕ မထိုက္တန္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္ကို ပိပိရိရိလုပ္ေစျခင္းတို႕က အလုပ္သမားမ်ားကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေစၿပီး သည္လိုကာလအတန္ၾကာလာရင္ အလုပ္သမားဘက္က နစ္နာလာတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အလုပ္သမားေတြ မေက်နပ္လာတဲ့အခါ လုပ္ငန္းခြင္ထိေရာက္မႈ အားနည္းလာၿပီး အလုပ္႐ွင္ဘက္ကပါ ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ အိုင္အယ္အို အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပထားတဲ့ အဓိကျပသနာက အဓမၼလုပ္အားခ မလုံေလာက္မႈျပသနာနဲ႕ လုပ္အားခိုင္းေစမႈျပသနာတို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္အားခမလုံေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပေတာ့တဲ့အခါ အေျခခံလစာေလာက္ျဖင့္ အသက္ရွင္ရုန္းကန္ေနရသူေတြအေနနဲ႕ မသမာမႈေတြ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြကအစ ဒုစရိုက္မႈေတြအထိ က်ဴးလြန္လာႏိုင္ပါတယ္။ အလားတူပဲ အတင္းအဓမၼလုပ္အားခိုင္ေစမႈသည္လည္း နယ္စြန္နယ္ဖ်ား အရပ္ေဒသေတြမွာ ေခတ္စားလွ်က္႐ွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူတို႕ အေနနဲ႕ အခြင့္အေရး အဆုံး႐ႈံးခံေနရပါတယ္။ ပိုမိုဆိုးသြမ္းတာက အတင္းအဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစခံရသူေတြကိုေတာင္ လုပ္အားေပးလို႕မေခၚခိုင္းဘဲ ရပ္ရြာသန္႕ရွင္းေရးအျဖစ္ ေခၚေဝၚေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လုပ္အားေပးနာမည္နဲ႕မဟုတ္ရင္ေတာင္ သန္႕ရွင္းေရးနာမည္ အမည္ခံအျဖင္ အဓမၼခိုင္းေစမႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ဆက္လက္ရွိေနေၾကာင္း ထင္းရွားေစပါတယ္။

အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ ျပည္တြင္းမွာအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ရရွိတဲ့ခံစားခြင့္နဲ႕ မိမိႏိုင္ငံကိုစြန္႕ခြာၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြရရွိတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြသည္လည္း ဘယ္ေတာ့မွမတူညီႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ႏိုင္ငံေတြမွာ၊ လက္လွမ္းမီတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ထိုက္သင့္တဲ့လစာရတာနဲ႕ ပင္ပန္းတဲ့လုပ္ငန္းခြင္မွာေတာင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ ခံစားခြင့္၊ အခြင့္အေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သိကြ်မ္းမႈမရွိတဲ့ ျပည္ပေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဟာ မိမိတို႕ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ မိမိတို႕နဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ အခြင့္အေရးမရွိဆိုတာေတာင္ သိရွိမႈနည္းေနေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ထင္ရွားတာက မည္သို႕ပင္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ၊ အေတြ႕အၾကဳံေတြမွာ ရင့္က်က္ေနပါေစ သူတို႕ေတြ ေရာက္ရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႕ တန္းတူလစာရရွိႏိုင္ဖို႕က မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

အနည္းဆုံး ႏိုင္ငံတြင္ မတူညီတဲ့ေဒသက အလုပ္သမားေတြငွားရမ္းတဲ့အခါ ရရွိတဲ့အခြင့္အေရးခံစားခ်က္ေတာင္ သိသိသာသာ ကြဲျပားေနေၾကာင္း သာဓကမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႕ မြန္ျပည္နယ္က လူငယ္ေတြ ႏိုင္ငံတကာမွာ အလုပ္သြားလုပ္တာမ်ားလာေတာ့ ေဒသတြင္းမွာ အလုပ္သမားမလုံေလာက္မႈေတြ ျဖစ္လာတယ္။ သည့္အတြက္ ေဒသတြင္းအလုပ္သမားဌားရမ္းခေတြလည္းမ်ားျပားလာလို႕ တစ္ျခားျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္းေဒသက အလုပ္သမားေတြကို ထက္ဝက္ေစ်းႏႈန္းနဲ႕ငွားရမ္းၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းတြက္ၾကည့္ရင္ အဲဒီေဒသဆီကိုလာေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသူနဲ ့အဲဒီေဒသမွ ႏိုင္ငံတကာမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ရပ္စလုံး တန္းတူရရွိရမယ့္ အခြင့္အေရးေတြ ဆုံးရႈံးေနရပါတယ္။ သည္လိုျပသနာမ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မွာမကပဲ ကမာ႕ၻႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေၾကာင့္ အလြယ္တကူေတာ့ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ရွိေနေသးတဲ့ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းကုမၸဏီက အသိတရားမဲ့ က်ဴးလြန္ေနၾက ျပစ္မႈႀကီးတခုက ေနာက္က်တဲ့အလုပ္သမားေတြကို လစာျဖတ္ေတာက္တာ၊ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရွိၿပီး ေနာက္က်မွ ျပန္လႊတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ အခ်ိန္ပိုခ ေပးေဆာင္ေလ့ မရွိေသးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သည္အတြက္လည္း အလုပ္သမားေတြအေပၚ မတးရားခိုင္းေစမႈအေနနဲ႕ အေရးယူႏိုင္တဲ့အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။

တိုးတက္လာတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ လုပ္သမားထုရဲ႕ အေတြးအျမင္ေတြလည္းျမင့္မားလာၿပီး ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးခံစားခြင့္ေတြ၊ မတရားမႈေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ စုရုံးေတာင္းဆိုတတ္တဲ့ခြန္အားေတြ ျမန္မာျပည္တြင္းက အလုပ္သမားေတြမွာလည္း ရွိလာေနပါၿပီး။ လြန္ခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္က လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ ဆႏၵျပပြဲေတြ၊ ေတာင္ဒဂုံ စက္မႈဇုန္က အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေပါင္းဆႏၵျပမႈေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး သူတို႕ရပိုင္ခြင့္ေတြအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပတဲ့ သတိေတြ ရွိလာပါတယ္။ သူတို႕ျပသနာကို အၿမဲတမ္းအေလးအနက္ စဥ္းစားေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ေတြ ရွိေနတာကို သိရွိလာၾကတယ္။ လာမယ့္ ကာလေတြမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက အလုပ္သမားထုႀကီးအေနနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အသိရွိရွိျဖင့္ မိမိတို႕ရထိုက္တဲ့ ခံစားခြင့္၊ အခြင့္အေရးကို တိုးတက္ေတာင္းဆိုလာၾကေတာ့မယ္ဆိုတာ ယုံၾကည္ေနပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment