Monday, May 10, 2010

ခရစ္ႏွစ္-၂၀၁၀၊ ေကာဇာႏွစ္-၁၃၇၂ ခုအတြက္ ေဗဒင္ေဟာကိန္းႏွင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

သုဓႏု

ခရစ္ႏွစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ ခု ဇႏၷာဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ေနၾကတ္ခဲ့သည္။ ဤႏွစ္သည္ တ႐ုတ္ေဗဒင္အရ က်ားႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ -၁၃၇၂ သည္ ကဆုန္လတြင္ သႀကၤန္က်သည္။ သႀကၤန္အက်ေန႕ ႏွင့္ အတက္ေန႕တို႕သည္ ျပႆဒါးရက္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္၏ သက္ေရာက္ႏွစ္အတြက္ မဟာဘုတ္အေျခခံ ကံဇာတာအေနအထား အပါအဝင္တို႕အေပၚ အေျချပဳၿပီး အမည္မေဖၚလိုသူ ထင္ရွားသည့္ ေဗဒင္ဗညာရွင္တစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာၾကားခဲ့သည္။

ဇႏၷာဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္အေပၚ (၁၀) မိနစ္ၾကာ (၂-အံစာခြဲ) ေနၾကတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္၏ အလယ္တည့္တည့္ေပၚမွ ေနအရစ္ၾကတ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုိင္းေဒသတေလွ်ာက္တြင္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဤသို႕ေနၾကတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအတြက္ မေကာင္းသလုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူေတြအတြက္လည္း မေကာင္းပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ တနဂၤေႏြေန႕ နာမည္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲမ်ားအတြက္ ကံၾကမၼာ ဆိုးဝါးေစႏိုင္သည္။ ေနၾကတ္သည့္အခ်ိန္ကာလသည္ သာမန္ၿဖစ္ေနက်ထက္ ျမင့္သၿဖင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ဆိုးဝါးမႈသည္ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ သေဘာရွိသည္။ ထို႕အျပင္ ဆန္ ေရ ရိကၡာရွားပါးမႈ အသီးအႏွံအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ အထြက္နည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္ေဗဒင္အရ က်ားႏွစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ က်ားတုိ႕၏ သေဘာအရ ေသြးထြက္သံယို္ျဖစ္မႈ၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ ဆူပူအံုႂကြမႈ၊ စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ စသည္တုိ႕ ျဖစ္ေပၚလာစရာ ရွိသည္။ အားႀကီးသူ၊ လက္နက္ကိုင္ထားသူေတြက အားနည္းသူ၊ လက္နက္မဲ့သူေတြအေပၚ အနိုင္က်င့္မႈ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ရွိမည္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္း၊ ေဘးဒုကၡအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ဤကား ျမန္မာျပည္မွာေရာ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ကဆုန္လတြင္ သႀကၤန္က်ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၊ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ျပည္သူမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းလဲဖို႕ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲဖို႕ ေတာင္းဆိုသည့္ အံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ သႀကၤန္က်ေသာ ဗုဒၶဟူးေန႕သည္၎၊ အတက္ေန႕ ေသာၾကာေန႕သည္၎ ျပႆဒါးရက္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ သႀကၤန္ကို ႏွစ္သစ္ကူးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ျပႆနာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ မ်ားျပားေစမည္။ တႏွစ္တာပတ္လံုး ႐ႈပ္ေထြးေနရလိမ့္မည္။ ေသာၾကာေန႕သည္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေဘးဆိုးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာေန႕အျဖစ္ မွတ္ယူထားၾကသျဖင့္ သာမန္ထက္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာ ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိသည္။ အုပ္စိုးသူႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ပ႗ိပကၡျဖစ္ျခင္း အုပ္စိုးသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္လည္း ျပႆနာပ႗ိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာစရာ ရွိသည္။

၁၃၇၂ ခုႏွစ္၏ သက္ေရာက္ဇာတာ မဟာဘုတ္အေျခခံ ေဗဒင္သေဘာအရ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါေန႕နံမ်ားသည္ ပုတိ၊ ဘဂၤ၊ မရဏကိန္းတြင္ က်ေရာက္ေနၿပီး ေအာက္တန္း၊ အနိမ့္တန္းတြင္ ရွိေနၾကသည္။ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာေန႕နံမ်ားသည္ အဓိပတိ၊ ရာဇာ၊ အထြန္းတြင္ ရွိေန၍ အေပၚတန္း အထက္တန္းတြင္ ရွိသည္။ ေအာက္တန္း၊ အနိမ့္တန္း ေန႕နံရွိ ေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကံဇာတာသည္ အညံ့တြင္ ရွိေနသလို ထိုေန႕နံရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရွားပါးမည္။ ထို႕အတူ အေပၚတန္း အထက္တန္းေန႕နံရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကံဇာတာေကာင္းသလို ထို႕ေန႕နံပစၥည္းမ်ား ေပါမ်ားဖြယ္ ရွိသည္။

ေဗဒင္ဆရာက အႏွစ္သေဘာ ဤသို႕ေဟာၾကားလိုက္သည့္အေပၚ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ မိမိဆက္စပ္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္မိပါသည္။

၂၀၀၄ ခုတြင္ လၾကတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ တနလၤာၿဂိဳလ္ၿဖစ္ေသာ လၾကတ္ခဲ့သျဖင့္ တနလာၤနံပိုင္ရွင္ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္း ခံလိုက္ရသည္။ အာဏာ႐ွင္တုိ႕၏ သဘာဝ တပည့္ေမြး ဆရာရွာ အာဏာကုိ အုပ္စုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၾကသျဖင့္ ၎၏အုပ္စုဝင္မ်ားကိုပါ ဖယ္႐ွားခဲ့သည္။ ဤတြင္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မွ အၾကီးတန္းအရာ႐ွိ (၅၀) ခန္႕ႏွင့္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ တစ္ေထာင္ေက်ာ္တို႕ကုုိ၎၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္႕ႏွင့္ နီးစပ္သူ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဦးဝင္းေအာင္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးတင္လွိဳင္၊ လယ္ယာႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညြန္႕တင္တို႕ကို၎ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕၏သား ရဲႏုုိင္ဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ႏိုင္ဦးတို႕ကိ္ု၎ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးစြဲျပီး ထိန္းသိမ္း ေထာင္ခ် ေနရာမွဖယ္႐ွားခဲ့သည္တို႕ကို ေတြ႕ရသည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၀တြင္ ေနၾကတ္ခဲ့သည္။ ေနျဂဳိဟ္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြေန႕ နံပိုင္႐ွင္ ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ မည္သူေတြ ႐ွိၾကသနည္း။ ထင္ထင္႐ွား႐ွား ေတြ႕ျမင္ေနရသည္မွာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေမာင္ေအး ႐ွိသည္။ ၎၏ကံဇာတာသည္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ သက္ေရာက္ႏွစ္အရ အနိမ့္ပိုင္းအက်ပိုင္းတြင္ ႐ွိေနသည္။ အာဏာ႐ွင္ၾကီးတို႕၏ သဘာဝ ၎တို႔၏ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္လာမည့္လူ႕ကို ၎တို႔၏သားသမီး သို႔မဟုတ္ တပည့္ရင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေစလိုသည္။ ပခုံးခ်င္းယွဥ္သူကို ေပးလိုသည့္ဆႏၵ မ႐ွိ။ ဒု-မွဴးၾကီးေမာင္ေအးသည္ မွဴးၾကီးသန္းေရႊႏွင့္ အာဏာခ်ိန္ခြင္ ညွိေနသူ ျဖစ္သည္။ သူ၏အုပ္စုတြင္ တိုင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး အမ်ားအျပား ရွိသည္။ ဤသို႕ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ေနသည့္ အေနအထားကို မွဴးၾကီးသန္းေရႊ မလိုလားသည္မွာ ၾကာျပီ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယၡဳႏွစ္ေနၾကတ္ျခင္းသည္ ဒု-မွဴးၾကီးေမာင္ေအးအတြက္ ျဖစ္လာေလမလား တြက္ဆစရာ ျဖစ္ေနသည္။

ဒု-မွဴးၾကီးေမာင္ေအးသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကဲ့သို႕ လက္ကိုင္တပ္မ႐ွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မဟုတ္။ သူသည္ဖယ္႐ွားျခင္း ခံရေသာ္ သူ႕ေနာက္က ဖယ္႐ွားခံရမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ မ်ားစြာ႐ွိသည္။ ၎တို႔က လြယ္လြယ္ႏွင့္ အဖမ္းခံၾကမည္လား။ မခံပါက ေပါက္ခြဲမႈ ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ က်ားတို႔သေဘာအရ ရန္မူမည္၊ စစ္ေရးပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ေနၾကတ္သည့္အခ်ိန္သည္ သာမန္ထက္ ၾကာသျဖင့္ ျပင္းထန္သည့္သေဘာ ႐ွိသည္။

အျခားထင္ရွားသည့္တနဂၤေႏြနံတို႕မွာ- အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊတို႕ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕သည္၄င္း ေခါင္းေဆာင္သည္၄င္း တနဂၤေႏြနံ ျဖစ္ေနသည္။ လက္ေတြ႕အရလည္း လာမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စာရင္းမတင္၊ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည္ မဟုတ္ဟု ေၾကညာထားသည္။ ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးသည္၎ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္၎ ေကာဇာသက္ေရာက္ဇာတာအရ အနိမ့္တန္းတြင္ ႐ွိေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဆန္႔က်င္ေနသည့္အေပၚ စစ္အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တိုက္တိုးဖြယ္ ႐ွိသည္။ ၎တို႕တြင္ ေထာက္ခံမွဳအင္အား ျပည္သူမ်ားစြာ ႐ွိသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာက ၎တို႕ကို အကာကြယ္ေပးရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရအၾကား ျဖစ္႐ွိေနေသာျပႆနာသည္ ညွိႏွဳိင္း၍ ရႏိုင္ေသာအေနအထား မ႐ွိ။ ေပါက္ကြဲလာႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ႐ွိသည္။

ေနာက္ထင္႐ွားသည့္ တနဂၤေႏြနံတစ္ခုမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္သည္။ “အ” အကၡရာျဖင့္စေသာ တနဂၤေႏြနံသည္ အလားအလား မေကာင္း၊ ျဖစ္ပ်က္မည့္ အလားအလာ ႐ွိသည္။ လက္ေတြ႕အရလည္း စစ္အစိုးရက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ သို႕မဟုတ္ ျပည္သူ႕စစ္အသြင္ေျပာင္းခိုင္းေနသည္။ ၎ကို အပစ္အရပ္အဖြဲ႕ၾကီးမ်ားက လက္မခံႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေျခအေနသည္ နိဂုံးခ်ဳပ္ဖြယ္ ႐ွိေနသည္။ ၎အပစ္အရပ္အဖြဲ႕မ်ားကို စစ္အစိုးရဘက္က သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ပါက ျပင္းထန္းေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ သို႕မဟုတ္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ထေတာက္ေတာ့မည္။ က်ားႏွစ္၏ သေဘာသဘာဝအရ ေသြးထြက္သံယိုမႈ၊ စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္း ႐ွိသည္။ ျပည္သူမ်ား စစ္ေရးစစ္ဒဏ္ ခံရဖြယ္၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဘဝ ေရာက္ရဖြယ္ ျမင္သည္။

အပစ္အရပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္ျဖစ္လ်ွင္ နယ္စပ္တြင္သာ ျဖစ္မည္မဟုတ္။ အတြင္းပိုင္းမွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေကာဇာခုႏွစ္၏ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ သက္ေရာက္ေန႕နံအရ ကခ်င္၊ မြန္၊ ဝ၊ ရွမ္း တို႕သည္ အထက္တန္းတြင္ ရွိေနၾကသျဖင္႕ ဆုံးရွံးနစ္နာမွဳမ်ားစြာ မရွိႏိုင္၊ န အ ဖ စစ္အစိုးရအဖို႕ အနိ္မ္႕နံတြင္ က်ေရာက္ေနသျဖင္႕ ပို၍ထိခိုက္နစ္နာက်ဆုံးရဖြယ္ ရွိသည္။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ေခ်မွဳန္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ကဆုန္လတြင္ သၾကၤန္က်ျခင္း၏ ျဖစ္တတ္ေသာသေဘာအရ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ သို႕မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိသည္။ အနိမ္႕ဆုံး ထိုသို႕ျဖစ္ရန္ ေတာင္းဆိုအုံႂကြမွဳမ်ား ရွိလာလိမ္႕မည္။ ၁၉၆၂ ခုက ကဆုန္လတြင္ သၾကၤန္က်ခဲ့ရာ စစ္အဏာသိမ္းမွဳ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ (၁၃၆၉) ခုတြင္ သၾကၤန္အတက္ေန႕သည္ ကဆုန္လဆန္းတစ္ရက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သၾကၤန္၏အဖ်ားပိုင္းမၽွသာ ကဆုန္လအတြင္း က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုမၽွႏွင့္ပင္ (၈၈) ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းက်ဆင္းမွဳ ဆႏၵျပပြဲ၊ သံဃာထုႀကီး၏က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယၡဳႏွစ္တြင္ အႀကိဳရက္မွစ၍ သၾကၤန္ရက္မ်ားအားလုံးသည္ ကဆုန္လထဲတြင္ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္အုပ္စိုးသူမ်ား သို႕မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စံနစ္ယႏၲရားတခုလုံး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလားအလာကို သုံးသပ္ၾကည့္ပါက သၾကၤန္ကို ႏွစ္သစ္ကူးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာႏိုင္ငံ တခုျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ရွပ္နီဝတ္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဏာရအစိုးရအၾကား ျပႆနာျပင္းထန္ေနသည္။ လူ (၂၀) ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရဖ်က္သိမ္းရဖြယ္ ရွိေနသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားေနရသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ကား သၾကၤန္အၾကတ္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးအနီးရွိ ေရကစားမ႑ာပ္တစ္ခု ဗုံး (၃) လုံး ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ လူ (၈) ဦးေသ၊ (၁၇၀) ခန္႕ ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ သၾကၤန္အတက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ေလျပင္းတိုက္သျဖင့္ ေရကစားမ႑ာပ္ အမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးေန႕တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေမခႏွင့္ မလိချမစ္ႏွစ္သြယ္ဆုံရာ ဧရာဝတီျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္ရာ၌ ဗုံး (၄) လုံး ေပါက္ခဲ့ျပန္သည္။ အေသအေပ်ာက္စာရင္း မသိရေသာ္လည္း အပ်က္အစီးအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ ၁၃၇၂ ခုကို အေျမာက္သံ ဗုံးသံမ်ားျဖင့္ နိဒါန္းပ်ိဳးေနေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၁၃၇၂ ခု၏ အလားအလာသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အလြန္ေကာင္းေနပါသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၀ အကူး ႏွစ္သစ္ကူးေန႕တြင္လည္း မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕အၾကား ကားလမ္းမေပၚႏွင္႕ ကားလမ္းေဘးတို႕တြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႕က်င္ေရး အမွတ္အသားမ်ားစြာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ထိုသို႕နိဒါန္းစခဲ့ရာမွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ထြက္လာေသာအခါ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းအမ်ားအျပားတို႕ လက္မခံႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိလာရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အလားအလာသည္ အေပါင္းလကၡဏာ၊ နတ္လူသာဓု ေခၚႏိုင္မည့္ အလားအလာ မရွိပါ။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့တခြင္ကို ေလ့လာၾကည့္ျပန္ေသာအခါ သၾကၤန္အႀကိဳ ဧၿပီ (၁၃) ရက္ေန႕၌ အိႏိၵယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႕တြင္ ေလျပင္းတိုက္သျဖင့္ လူ (၁၀၀) ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ သၾကၤန္အက်ေန႕ (၁၄) ရက္ေန႕၌ တရုတ္ျပည္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း တိဘက္ေဒသတြင္ ငလၽွင္လွဳပ္ခဲ့ရာ လူ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ ေသဆုံးၿပီး (၁၀၀၀၀) ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းသၾကၤန္ရက္အတြင္း အိိုက္စ္လန္ႏိုင္ငံတြင္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ဥေရာပအေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား တလႊားတြင္ မီးခိုးႏွင့္ ျပာမ်ား ဖုံးလႊမ္းသြားသျဖင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ၄-၅ ရက္မၽွ ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာတို႕ႏွစ္သစ္ ၁၃၇၂ ခုအတြက္ အဆိုးလကၡဏာ နိဒါန္းအစမ်ား ျဖစ္ေလမလား ေတြးပူစရာ ျဖစ္ေနရပါသည္။

မည္သို႕ဆိုေစ ေဗဒင္ဆရာ၏ ေတြ႕ရွိေဟာ္ကားခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ေလာက ကမၻာ့ေလာကအေပၚ က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာ အေကာင္းအဆိုး ကံၾကမၼာရွိလာႏိုင္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သုံးသပ္ခ်င့္ခ်ိန္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုံျပည္သူအေပါင္း ဘယာေဘး ကင္းေဝးႏိုင္ပါေစ။

0 comments:

Post a Comment