Thursday, March 11, 2010

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡသစ္

Fri 29 Jan 2010,
၂၀၁၀ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ပါျပီ။ ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအေကြ႕အလွည့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အမ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ႏုပ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းေလာ၊ အဆိုးဘက္သို႔ ဦးတည္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းေလာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစ ပြင့္လာမည္ေလာ၊ ပဋိပကၡမီး ၾကီးထြားလာမည္ေလာ ဆိုသည္ကို ဆက္လက္ေလ့လာရေပဦးမည္။

စစ္အစိုးရသည္ ၄င္းတို႔ေရးဆြဲခဲ့သည့္ လမ္းျပေျမပုံ ၇ ခ်က္အတိုင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ျပီး ယခု ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္လိုေပသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအတိုင္းသာဆိုပါက စစ္အစိုးရသည္ အထက္စည္းမွေန၍ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ား၏ ၂၅ ရာႏႈန္းကို အျပီးပိုင္ ရယူထားျပီး ၄င္းမွ ၾကြင္းက်န္သည့္ေနရာမ်ားကိုသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ခ်န္ထားရစ္ေပသည္။

ထိုအၾကြင္းအက်န္ေနရာသစ္တြင္လည္း စစ္အစိုးရက ၄င္းတို႕ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဝင္ေရာက္ေနရာယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေပသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအတိုင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အားလုံး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ ထားရွိမည္ျဖစ္ရာ စစ္အစိုးရက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ တပ္မေတာ္ေအာက္ သြပ္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိအားေပးလ်က္ ရွိေပသည္။ ထိုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ အင္အားမေတာင့္တင္းေသာ္လည္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားဦးမည္ ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမီး ဆက္လက္ႀကီးထြားလာေပဦးမည္။

ျပည္တြင္းတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားေသာနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံး ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။ စစ္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒကို သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳပဲ ယခုအတိုင္းသာ သြားေနပါက “ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡ” ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေပလိမ့္မည္။

ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံသစ္ကို အလိုမရွိၾကေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒကို မေဝဖန္ရဲၾကေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆုံးသြားပါကလည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တစိတ္တပိုင္း က်န္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေပဦးမည္။ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ က်န္ရွိေနဦးမည္ဆိုပါက တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္သည္လည္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။ ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္သည္ စစ္အာဏာသုံးျပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားမႈကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ထိုအစိုးရအဖဲြ႕ကို ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိအေျခ အေနတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ျဖဳိးမႈ စသည္တို႔ကိုလည္း မဖန္တီးေပးႏိုင္ေတာ့ပဲ ျပႆနာအေထြေထြႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ၾကရေပဦးမည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္နက္အျဖဳတ္သိမ္း မခံ (သို႔) နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ မေျပာင္းလဲပါက တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း စစ္ေရးပဋိပကၡသစ္မ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္လာေပလိမ့္ မည္။ စစ္ေရးပဋိပကၡေပၚေပါက္လာပါက တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွာ ႀကီးမားေသာ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန ဦးမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားလည္း တိုးပြားလာေပလိမ့္မည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ယခု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သစ္လြင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးလိုေသာ္လည္း အလုံးစုံေသာ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ကား ခက္ခဲေနလိမ့္ေပဦးမည္။ က်ႏုပ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္မႈကို စစ္ေရးပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားသာလွ်င္ ကာဆီးထားၿပီး ယခု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္း ပဋိပကၡသစ္မ်ား ရွိေနလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

0 comments:

Post a Comment